Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van ProxiParking, die parkeerplaatsen te huur beheert. 

Door deze website (hierna "de Site" genoemd) te bezoeken en/of te gebruiken, gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn door de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden uiteengezet, evenals, indien van toepassing, de andere voorwaarden en reglementen die op de Site worden uiteengezet. Het gebruik van de Site, en a fortiori uw voorafgaande en verplichte inschrijving om via ProxiParking parkeerplaatsen te huur aan te bieden of ervan te genieten, bevestigt, voor zover nodig, uw erkenning en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd en we nodigen u dan ook uit om de inhoud ervan regelmatig na te lezen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Tenzij anders aangegeven, zullen deze wijzigingen in principe van kracht zijn vanaf de datum van publicatie op de Site.

Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, mag u de Site of de bijbehorende diensten niet gebruiken.

Uitgever van de Website. De Website en aanverwante diensten worden beheerd door de BVBA ProxiParking, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Louizalaan 523, 1050 Elsene en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0842.225.660.

Disclaimer - Inhoud van deze Website. Het hoofddoel van de Website is het bekendmaken van de diensten die ProxiParking aanbiedt.

ProxiParking stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. ProxiParking garandeert echter niet de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud van deze site. ProxiParking kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten of andere fouten of defecten met betrekking tot de inhoud van de Site.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn als u een consument bent, kan ProxiParking in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang tot deze Site en/of het gebruik of de inhoud ervan, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet of gegevens, om welke reden dan ook, zelfs als ProxiParking op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dit soort schade.

ProxiParking zal ook niet verantwoordelijk zijn voor schade als gevolg van een ernstige fout van ProxiParking. Tot slot stemt u ermee in om ProxiParking en zijn vertegenwoordigers, agenten en werknemers, naargelang het geval, te verdedigen tegen en te vrijwaren van elke eis of claim, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij, veroorzaakt door of voortvloeiend uit een schending door u van deze algemene gebruiksvoorwaarden of van enig document waarnaar hierin verwezen wordt, of uit een schending door u van enige wet of enig recht van deze derde partijen.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Site. U verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens over andere gebruikers van de Site of van aanverwante diensten te verzamelen zonder hun voorafgaande toestemming. Bovendien is het u ten strengste verboden om substantiële delen van de Site te downloaden of opnieuw te gebruiken, of om systematisch of regelmatig minder substantiële delen te downloaden of opnieuw te gebruiken. Het is ook verboden om virussen of andere technologieën te verspreiden die de goede werking van deze Site of de belangen van andere gebruikers kunnen schaden.

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de op de Site aangeboden producten en/of diensten: Alleen gebruikers die zich correct hebben geregistreerd op de Site kunnen diensten bestellen op de Site volgens de beschikbare voorwaarden die zij hebben gekozen bij het plaatsen van de bestelling. Raadpleeg in dit verband de bijzondere voorwaarden met betrekking tot de huur van parkeerplaatsen.

Werking van deze Website. Ondanks alle middelen die ProxiParking inzet om de best mogelijke werking van deze Site te verzekeren, kan ProxiParking geen enkele garantie geven met betrekking tot toegang, inhoud, beschikbaarheid en goede werking van deze Site en kan ProxiParking niet verantwoordelijk worden gehouden voor een handeling of een gebrek aan handeling van andere gebruikers, een onderbreking in de beschikbaarheid of een defect in de werking van de Site, in het bijzonder wat betreft de veiligheid ervan, wat ook de oorzaak is, aangezien dit het gevolg kan zijn van talrijke factoren die ProxiParking niet kan controleren.

Bovendien heeft ProxiParking het recht om op elk moment en om welke reden dan ook te stoppen met het beschikbaar stellen van deze site, tijdelijk of permanent.

In het geval van een geschil met betrekking tot elektronische communicatie over het gebruik van deze Site (zoals het aangaan van communicatie met deze Site, enz.) zullen de technische gegevens van ProxiParking een grotere bewijskracht hebben.

Intellectuele eigendomsrechten. Deze Site en zijn inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot producten (al dan niet gepersonaliseerd), teksten, grafieken, beelden, video's, geluiden, logo's en iconen, zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten (handelsmerken, databanken, enz.) en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gebruikt, aangepast en/of vertaald, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ProxiParking en/of de relevante rechthebbende. Elk gebruik in strijd met deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

Hyperlinks naar websites van derden. De websites waarnaar hyperlinks kunnen worden gemaakt vanaf deze Site worden niet gecontroleerd door ProxiParking en ProxiParking kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de illegale inhoud van deze websites, noch voor de hyperlinks zelf naar andere websites. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op deze Site impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege ProxiParking.

Respect voor privacy. De persoonlijke informatie die u aan ProxiParking verstrekt, met name wanneer u zich registreert als gebruiker van de Site, wordt niet doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden. Deze informatie wordt alleen gebruikt binnen het kader dat wordt bepaald door de Privacy Protection Regulations. Bovendien wordt deze informatie opgeslagen en verwerkt op servers in Europa, waar ProxiParking ervoor zorgt dat de toegang zo goed mogelijk beveiligd is, zowel fysiek als technologisch. Als u ons uw e-mailadres stuurt, ontvangt u e-mails met informatie en promotieaanbiedingen over de producten en diensten van ProxiParking. U kunt zich op elk moment uitschrijven. Klik hiervoor op de link aan het einde van onze e-mails of neem contact met ons op via e-mail. U wordt verzocht geen gebruik te maken van de diensten van ProxiParking en de site als u niet akkoord gaat met het privacybeleid.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdicties. Deze Site, de werking en het gebruik ervan vallen uitsluitend onder de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de regels met betrekking tot wetsconflicten. Tenzij anders bepaald door dwingende wettelijke bepalingen, zijn de Franstalige rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit de toegang tot en/of het gebruik van deze Site. Informatie over alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden kan worden verkregen via de link http://ec.europa.eu/odr/

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid, kunt u contact opnemen met ProxiParking via e-mail op support(at)proxiparking.be of op het volgende adres Louizalaan 523, 1050 Brussel (België).

Laatste update : September 2023.

Vergelijk lijsten

Vergelijk